Hlas víry pro národ

 

Vítejte na stránkách církve Slovo života Brno - skupina Mikulov

                                                                   

 

 KDO JSME?

 POZNEJ CÍRKEV SLOVO ŽIVOTA

 

 

POSLÁNÍ

Kdo jsme a o co usilujeme?

 

 „Pomoci nevěřícím k víře, věřícím k sebevydání a dospělosti v Kristu a vyslat je do vítězné bitvy.“

 

NAŠE VIZE

„Budujeme církve, ve kterých Bůh mluví a jedná, jsou domovem pro věřící a nástrojem pro probuzení a reformaci.“

 

HISTORIE CÍRKVE

Náš sbor byl založen na podzim r. 1992 švédskými misionáři. Naším domovským sborem je Livets Ord ve švédské Uppsale. V té době byl hlavním pastorem Micael Lundin, poté byl sbor deset let veden pastorem Jiřím Zdráhalem. Po jeho odchodu do Prahy založit nový sbor se v roce 2003 do Brna stěhuje pastor Michal Vaněk, který je hlavním pastorem sboru i v současné době.

V roce 2013 vzniká za podpory brněnské církve Slovo života skupina v Mikulově.

 

NAŠE HODNOTY

Co je pro nás důležité?

 

  • živá víra – projevující se aktivní modlitbou, chválou a pozitivním postojem k životu, který staví na Božích zaslíbeních, ne na okolnostech
  • štědré dávání – rozhodnutí žít pro ostatní a v sebevydání se nebát obětí v oblasti financí, času i schopností
  • excelence – jsme pracovití a děláme věci kvalitně, protože je děláme pro Boží slávu
  • aktivní láska – život, kde jsou činy více než slova a jedni mají druhé přednější než sebe. Vytváříme atmosféru, ve které se lidé cítí přijati a vítáni.
  • vášeň pro ztracené – žít, jako bychom byli jediní, kdo znají Krista a mohou ho předat ostatním

 

STRATEGIE

Jaký máme plán činností? Jak naplníme vizi?

 

„Každý se může modlit, dávat, sloužit, jít a přivádět další.“

  • vedení vizí – naše vize určuje aktivity, do kterých budeme investovat, abychom naplnili to, co nám Bůh svěřil
  • zapojení každého do procesu růstu – každý dostává příležitost k duchovnímu růstu a tréninku, aby mohl nést ovoce a činit učedníky
  • budoucí generace – sloužíme a vzděláváme mladší generaci, protože v ní vidíme potenciál pro budoucnost
  • následování apoštolské služby – jsme vykazatelní a následujeme příklad sboru Livets Ord ve švédské Uppsale

 

 

 

PROCES RŮSTU

 

Kurzy Alfa (kurz pro hledající) --- Beta (kurz základů křesťanské víry) --- Zmocnění ke službě (pomoc pro každého, jak najít své povolání i dary a zapojit se do služby) --- Příprava vedoucích (tréning budoucích vedoucích) ---- Livets Ord Theological Seminary a Biblická škola

 

VEDOUCÍ V CÍRKVI

Věříme, že hlavou církve je Ježíš Kristus. Jako apoštolskou službu respektujeme církev Livets Ord v Uppsale ve Švédsku. Hlavním pastorem sboru Slovo života Brno je Michal Vaněk. Staršími sboru jsou Michal Vaněk, Andrija Buličič, Daniel Sedláček a Jiří Němec. Ti pak ještě společně s Rostislavem Komosným, Kateřinou Šafrovou a Ivou Lackovou tvoří „radu církve“, která je hlavním týmem vedení církve. Ve sboru pak máme dalších padesát vedoucích na různých úrovních.

 

FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

Církev Slovo života je registrovaná v Rejstříku církví a náboženských společností pod Ministerstvem kultury ČR od r. 2010. Nečerpáme žádnou finanční podporu od státu a církev je financovaná výhradně z pravidelných darů (desátků) a veřejných sbírek členů a návštěvníků církve.

 

KŘEST VODOU A ČLENSTVÍ

Pokud jsi navázal vztah s Bohem a přijal Ježíše Krista do svého života jako Pána a Spasitele, můžeš stvrdit tento důležitý životní krok křtem ve vodě. Pokud jsi ještě nebyl pokřtěn a chceš se nechat pokřtít, kontaktuj nás, prosím.

Členství (partnerství) vnímáme jako další krok v duchovním růstu věřícího, který souhlasí s vizí sboru a má touhu se zodpovědně podílet na jejím naplňování.

 

ČEMU VĚŘÍME

Plně se ztotožňujeme s Apoštolským vyznáním víry:

„Věřím v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, jeho jediného Syna, mého Pána, jenž byl počat z Ducha svatého, narodil se z Marie panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vystoupil na nebe, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, ve svatou všeobecnou církev, v obecenství svatých, v odpuštění hříchů, ve vzkříšení těla z mrtvých a ve věčný život. Amen.“

 

VZDĚLÁVÁNÍ

Jako církev věříme v podporu budoucí generace, a proto výrazně investujeme jak do vzdělávání, tak do služby dětem a mládeže. Pokud jste rodiče, jistě uvítáte pravidelné služby dětské církve, mládeže, King´s Kids, Royal Rangers, a také Křesťanské MŠ a ZŠ J. Husa (www.krestanskaskola.cz).

 

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt

Církev Slovo života Brno, skupina Mikulov

mikcube@gmail.com

Erbenova 21
Mikulov
692 01

+420 777 140 767

Vyhledávání

Novinky

31.03.2018 00:00

Čtení Bible

   

Fotografie použita dle Creative Commons Michael Seeley, Kiwi Tom, Infomastern  © 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode